Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Prevence ZŠ Na Podlesí

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 38715x

Informace pro rodiče

Metodik prevence: Mgr. Jiří Nebeský

konzultační hodiny: út 8:00 – 8:30, 13:30 – 14:00, kdykoliv po telefonické domluvě

Minimální prevetivní program naleznete v menu Dokumenty ke stažení.

Důležitá telefonní čísla a kontakty:

Občanské sdružení Světlo – Provozuje nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Jana Švermy 6, 43201 Kadaň Tel.: 603 804 191, 725 758 588, 474 335 347, 725 543 165 E-mail: ossvetlo@os-svetlo.net

Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň Fibichova 1129 432 01 Kadaň Tel.: 474 334 487, 775 441 276 E-mail: kadan@pppuk.cz Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Linka bezpečí: pro děti – tel. 116 111 e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

pro rodiče – tel. 840 111 234, 606 021 021 e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka důvěry – Modrá linka – tel. 549 241 010, 608 902 410

Dětské krizové centrum – Dětské krizové centrum, o.s. (DKC) zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. tel./fax: 241 480 511, 241 483 853 mobil: 777 664 672 e-mail: ambulance@ditekrize.cz

NON-STOP Linka důvěry DKC tel. 241 484 149, 777 715 215 e-mail: problem@ditekrize.cz

Národní linka prevence proti AIDS tel. 800 144 144

Poradenská linka pro pedagogy, žáky i rodiče v oblasti šikany tel. 841 220 220

Centrum krizové intervence tel. 284 016 666

Gay linka pomoci tel. 222 514 040

Policie ČR… tel. 158

Hasiči tel. 150

Záchranná služba tel. 155

Tísňová linka tel. 112

Přímé a nepřímé signály šikanování

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:

* posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet;

* kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem;

* nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;

* příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem;

* skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;

* nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich;

* honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí;

* rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout;

* žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:

* žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;

* při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;

* při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;

* má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;

* působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;

* stává se uzavřeným;

* jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;

* jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;

* zašpiněný nebo poškozený oděv;

* stále postrádá nějaké své věci;

* odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;

* mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;

* začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;

* odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:

* za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;

* dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;

* dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;

* nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;

* ztráta chuti k jídlu;

* dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;

* dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);

* usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";

* dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;

* dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;

* zmínky o možné sebevraždě;

* odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;

* dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;

* dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;

* dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;

* dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;

* své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.);

* dítě se vyhýbá docházce do školy;

* dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

 

Stadia šikanování

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí situace …

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Svým způsobem platí „raději on, než já“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné

riziko prorůstání parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.

NABÍDKA PRO DĚTI A RODIČE

Základní škola Na Podlesí v Kadani, připravila pro rodiče a děti mimořádnou nabídku v oblasti poskytování poradenských služeb.

1. Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti v době - po uzavření školy.

2. Možnost individuální práce s vaším dítětem v době - po uzavření školy.

3. Možnost zařazení dítěte do skupinové terapeutické skupiny - v době po uzavření školy.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy, poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“, nebo v mimořádných případech a nutnosti i v místě vašeho bydliště.

 

RAMPS-VIP-III-1

Projekt RAMS - VIP III. Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb

Rizikové chování u dětí, sociálně patologické jevy

Prevence se prolíná všemi oblastmi života školy. Úkolem není tedy to, aby škola měla všechna rizika pod kontrolou, ale především zvýšení odolností dětí vůči sociálně patologickým jevům. Důležité je zachytit téměř celé spektrum sociálně patologických jevů, a proto se na naší škole zaměřujeme především na následující typy jevů.

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže stáhněte PDF souborzde

Prevence pozdějších návykových poruch u dětí a adolescentů s rizikovým chováním PDF souborzde 

 

šikanování, vandalismus a jiné formy násilí

xenofobie, rasizmus, intolerance

 • Důsledně budeme potírat jakékoliv náznaky zejména rasismu a intolerance.Úkolem je vychovávat k toleranci mezi lidmi jiných ras, náboženství a kultury.  Na konkrétních příkladek ukazujeme možné cesty ke zlepšení vztahů skupin mající odlišné názory, náboženství, kulturu, barvy pleti apod.

drogová závislost

 • Problému věnujeme zvýšenou pozornost. Nestrašíme, spíše zdůrazňujeme zbytečnost návykových látek pro život. Probíhají besedy s žáky, promítají se tématická DVD s touto problematikou. V případě zjištění přítomnosti návykových látek ve škole se postupeje dle Školního řádu ZŠ Na Podlesí.

záškoláctví

 • Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučovaní. Žák o své vlastní vůli, většinou bez vědomí rodičů, nechodí do školy a neplní školní docházku.. Bývá chápáno jako porušení školního řá­du, ale ve sku­tečnosti jde o provinění proti školskému zákonu, který obsahuje ustanovení o po­vinné školní docházce. Omlouvání žáků je stanoveno školním řádem. Snažíme se nabízet žákům mimoškolní aktivity (možnost navštěvovat kroužky ZŠ Na Podlesí).
 • Je třeba zjišťovat důvody záškoláctví :
  • negativní vztah ke škole
  • vliv rodinného prostředí - příčinou jsou dysfunkční vztahy uvnitř rodiny
  • způsob trávení volného času

zneužívání virtuálních drog (počítače, televize a video)

 • V rámci hodin ICT se žáci učí správnému využití počítačů při studiu i při zábavě, seznamují se s problematikou zneužívání výpočetní techniky, s pojmy kyberšikana, stolking apod. a jak se před nimi bránit.

prevence úrazů

 • Vzhledem ke zvýšenému počtu úrazů v minulém školním roce je nutno tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s pravidly chování a bezpečnosti v rizikových hodinách (Tv, Sv, Fyzika, Chemie, Ptm), a tato pravidla se pokud možno zdůrazňují i před každou vyučovací hodinou. V rámci hodin Tv a Sv se riziko úrazů snižuje také správných rozcvičením a protažením.

poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

 • Cílem je vysvětlovat význam správné životosprávy  pro zdraví a růst jednice. Využíváme CD a DVD z knihovny metodika prevence a na konkrétních příkladech poukazujeme na nebezpečí. Snažíme se všímat si změn u problémových žákyň a případné problémy jsou okamžitě řešeny s metodikem prevence, rodiči a ošetřujícím lékařem.

Opatření v případě selhání prevence

 • individuální pohovor se žákem
 • jednání s rodiči na úrovni výchovné komise
 • doporučení kontaktu s odborníky
 •  v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.