Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Přijímací zkoušky

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 36540x

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání – střední školy s talentovou zkouškou do - 30. 11. 2019

                                        ostatní střední školy do - 1. 3. 2020

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat přihlášky na dvě školy, nebo na dva obory jedné školy.

Přijímací řízení

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy způsobem stanoveným Vyhláškou. Počet kol přijímacího řízení není omezen.

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o stanovení jednotlivých kritérií a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy.

 

V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel střední školy hodnotí uchazeče podle:

a)      hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

b)      výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce, je-li stanovena

c)      výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce

d)     dalších skutečnostech, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.

 

Přihlášky rodiče žáků odevzdají na příslušnou střední školu - 1. 3. 2020 (SŠ s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019)

Nejpozději 14 dní před přijímacími zkouškami zašlou SŠ dopisy s podmínkami přijetí, kódem dítěte a případně pozvánku k přijímací zkoušce.

Talentové zkoušky - od 2. 1. 2020 do 15. 2. 2020


Přijímací zkoušky - 1. kolo 

čtyřleté obory vzdělávání
1. termín    úterý 14. dubna 2020
2. termín    středa 15. dubna 2020 

šestileté a osmileté obory gymnázií
1. termín    čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín    pátek 17. dubna 2020Přijímací zkoušky - náhradní termín

1. termín    středa 13. května 2020
2. termín    čtvrtek 14. května 2020

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném po
vyhodnocení přijímací zkoušky ústředím. Výsledky přijímacího řízení se ředitelství střední školy doví - bude upřesněno. Poté ředitel střední školy rozhodne o přijatých a nepřijatých žácích -  podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímací zkoušce a ostatních kritérií přijímání.
Ředitel školy pak zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná,
zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatýchuchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělávání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno na doručené.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední
škole slouží zápisový lístek.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Dny otevřených dveří středních škol v našem okolí 


Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří     21. 11. 2019  (13:00 – 17:00)

Gymnázium Chomutov    3. 12. 2019

Gymnázium Kadaň   7. 11. 2019, 7. 1. 2020

SOŠ energetická a stavební, OA a SŠ zdravotnická CV (ESOZ)      11. 12. 2019, 8. 1. 2020, 12. 2. 2020

SPŠ Chomutov    13. 12. 2019, 14. 12. 2019, 18. 1. 2020

SPŠS a OA Kadaň   20. 11. 2019, 15. 1. 2020,          Den stavitelství a architektury:   23. 11. 2019

AGT Chomutov (Kadaň)    9. 11. 2019 (8:00 – 13:00), 5. 12. 2019 (13:00 – 18:00), 11. 1. 2020 (8:00 – 13:00)