Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Projekty školy

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 35871x

Hlavní projekty pro školní rok 2020/2021

Přírodní krásy kolem nás

Projekt Přírodní krásy kolem nás má za cíl seznámit žáky s problematikou ekosystémů a ochrany přírody, uvědomit si zákonitosti vztahů v jednotlivých typech ekosystémů a základy ochrany přírody.Projekt je realizován nejen ve škole, ale také domácí přípravou. Součástí projektu jsou vycházky do okolí s cílem poznat vybrané ekosystémy. 

Mezinárodní den dětí

Jeho cílem je rozšířit znalosti žáků o minoritách žijících v ČR a naučit je vnímat jejich členy jako plnohodnotné občany naší republiky. Projekt pomůže rozpoznat odlišnost lidí z hlediska jejich vnějšího vzhledu a způsobu chování, ale nechápat je jako důvod k nepřátelství. Je zaměřen na to, aby žáci poznali zeměpisné, sociální a kulturní souvislosti života našich národnostních menšin.


Projdeme se po Evropě

Projekt je určen pro žáky 8. tříd. Realizace probíhá jako přípravná část (integrace do vybraných předmětů) a jako závěrečná prezentace výsledků.


Váha slova

Projekt je zaměřen na komplexní analýzu tématu, které je v dané době hodně medializováno (v médiích se objevují různá témata -např. reforma veřejných financí, globální oteplování,..).Žáci jsou rozděleni ve třídách tak, aby polovina nahlížela na vybrané téma z pozitivního hlediska a polovina z negativního hlediska. Ze svého pohledu analyzují dané téma pomocí různých médií (televize, internet, tisk). Po dokončení analýzy dochází k prezentaci obou skupin před nezávislým obecenstvem (žáci jiné třídy), kde obhajují svůj postoj k danému tématu podložený zpracovanou analýzou.


Normální je nekouřit

Projekt je určen žáků 1. a 2. ročníku, realizuje se každoročně. Projekt zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření.Žáci se seznamují s tím, co je zdravé, orientují se v rizicích, se kterými se mohou setkat, seznamují se s účinnou prevencí k ochraně svého zdraví a rozšiřují si své znalosti v učivu prvouky.


Zdravé zuby

Projekt je určen žákům 1. – 5. ročníku. Projekt zaměřený na rozšíření znalostí z učiva prvouky (1. – 3. roč. ZŠ), přírodovědy (4. -5. roč. ZŠ) a využití dovedností vyhledávat a zpracovávat informace, prezentace před spolužáky.Cílem projektu je vysvětlení prevence zubního zdraví u dětí a vytvoření předpokladu k zajištění zdravých zubů dětí, ale i dospělé populace v budoucích letech. 


Čteme pohádky

Projekt je určen pro žáky 1. - 5. ročníku. Projekt se koná každoročně. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a získání obliby literatury u žáků 1. stupně ZŠ. Součást projektu jsou soutěže - soutěž v recitaci a soutěž o nejlepší vlastní pohádku.


Vánoce

Projekt je určen pro žáky 3. ročníku, je zaměřený na rozšíření znalostí o průběhu vánočních svátků s využitím dovedností z učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarné výchovy, pracovních činností a hudební výchovy.


Sportujeme v přírodě

Projekt se soustředí na rozvoj fyzické připravenosti a zdatnosti žáků. 


Den zdraví

Projekt je určen pro žáky 6. - 9. ročníku. Projekt je zaměřen na poskytnutí první pomoci a sportovní aktivity a turistiku. Cíle projektu zahrnují aplikaci předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla a uplatňování vhodného a bezpečného chování v přírodě, v silničním provozu.


Den Země

Projekt je určen pro žáky 1. - 9. ročníku a  je zaměřen na realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Cíle projektu zahrnují rozlišení kladných a záporných vlivů člověka na životní prostředí, zjištění nutnosti šetrného zacházení s přírodním bohatstvím a pochopení odpovědnosti žáka za kvalitu životního prostředí.


Historický den

Projekt je určen pro žáky 1. - 9. ročníku. Projekt je zaměřen na poznávání historie a zajímavých míst Kadaně.  Pro každý ročník jsou připraveny pracovní listy se zajímavými úkoly a určené vycházkové trasy. 


Volby

Projekt je určen pro žáky 6. - 9. ročníku.Projekt je zaměřen na naplnění průřezového tématu Výchova demokratického občana.

 

Akce školy pro školní rok 2020/2021

  • Adopce na dálku - celoškolská pomoc zaměřená na pomoc při studiu dívce z Keni
  • Chceme si pomáhat - peer programy prevence sociálně- patologických jevů 
  • Vánoční jarmark - prezentace výrobků žáků školy
  • Škola hrou - zábavné učení
  • Jeden svět na školách - globální problémy
  • Přírodní vědy v praxi