Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 49318x

 

Milí už skoro prvňáčkové. Zdravíme Vás i Vaše rodiče z naší školy Na Podlesí.

 

Další školní rok, i když je trochu jiný než obvykle, nám rychle utíká a školáci se těší na vysvědčení a na prázdniny. Vy už jste také téměř školáci a tak si užijte krásné prázdniny. Letos jsme neměli možnost se s vámi setkat u zápisu, ale o to víc se na vás těšíme.

 

Vy si už možná chystáte školní tašku a vše, co do ní patří. My pro vás připravujeme třídy a chystáme školní pomůcky.  Ve škole na Vás budou čekat:

 

stírací tabulka s fixem, vodové barvy, pastelky, tužky, dětské nůžky, modelovací hmota, voskové pastelky, rozvrh hodin, pracovní sešity a učebnice. Dostanete také sešity, čtvrtky, barevné papíry, štětce, lepidlo v tyčince a samozřejmě pero. Nebude chybět ani malý dárek.

 

S rodiči si připravte obuv na přezutí, cvičební úbor do tělocvičny (cvičky, tričko, kraťasy) a na hřiště (sportovní obuv, teplákovou soupravu, tričko), stavebnici (nejlépe SEVU) a penál. Opravdu nebudete potřebovat desky na písmenka ani na číslice.

Více se dozví rodiče na úvodní třídní schůzce 1. září po slavnostním uvítání.

Přejeme Vám i Vašim rodičům hezké prázdniny.


Moc se na Vás těší třídní učitelky

Mgr. Věra Tomanová

Mgr. Veronika Parkanová

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí předškoláci, vážení rodiče,

 

zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne na ZŠ Na Podlesí

 

ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020

 

vždy od 13.00 do 17.00 hodin

 

 

K zápisu se dostaví děti, které do 30. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

 

K zápisu na naši školu mohou přijít všechny děti z Kadaně a okolí bez ohledu na místo bydliště a také děti pětileté (nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře).

 

Rodič doprovázející dítě k zápisu s sebou přinese: svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Samotný zápis bude na naší škole probíhat spíše hravou, zábavnou formou, aby děti nebyly zbytečně stresované a cítily se ve škole hned od začátku příjemně. U zápisu budou přítomné také budoucí třídní učitelky prvňáčků a pracovnice pedagogické poradny.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného dětského lékaře.

 

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

 

Rodiče i budoucí školáci mají možnost si naši školu dopředu prohlédnout na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 19 března 2020 od 15.00 do 17.00, popřípadě si domluvit ve škole individuální návštěvu ještě před zápisem.

 

Kritéria pro zápis žáků do 1. tříd:

Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii.

Přednostně jsou přijímáni žáci:

 

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Na Podlesí
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem ze ZŠ Na Podlesí
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. Děti s bydlištěm mimo Kadaň z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků je 50

 

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy v pátek 17. 4. 2020. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

 

Těšíme se, že právě Vás uvítáme mezi našimi budoucími žáky!!

 

 

 Důležité informace k provozu školy

 

Škola

(tel.: 474334711, 603483877, ředitel: 474332831)

     Školní budova je pro žáky otevřena ráno od 7,40 hod. Prvňáčci mají svoje šatny vpravo od vstupu do školy. Učebny prvních tříd jsou v pavilonu A - tj. pavilon školní družiny, a najdeme je v 1. patře nad školní jídelnou. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, moderními učebními pomůckami a v obou třídách jsou k dispozici také interaktivní tabule, na kterých první třídy pracují.

     První třídy mají vyučování podle rozvrhu každý den do 11,40 hod. Děti, které nejdou na oběd a do družiny, odcházejí za doprovodu rodičů, popř. jiných rodinných příslušníků, ihned domů. Prvňáčci, kteří nechodí do družiny, ale jdou na oběd, jsou hotovi zpravidla kolem dvanácté hodiny. V tu dobu je možné si je vyzvednout.

     Rádi bychom upozornili rodiče, že z bezpečnostních důvodů je škola po celou dobu vyučování uzamčená a vstup je umožněn pouze po zazvonění a zapsání u služby. Pokud budete chtít ve škole něco vyřídit, je nutné si vždy zazvonit na službu a zapsat se do knihy návštěv. Pokud půjdete pro svého prvňáčka na konci vyučování, zapisovat se nemusíte, ale prosíme Vás, abyste z hygienických i bezpečnostních důvodů nečekali v hale u jídelny, ale počkali před vchodem a řídili se pokyny služby.

 

Školní jídelna

(tel: 474334711, provolba 31, nebo 603483852)

     Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci školy. Obědy jsou vydávány v době 11,40 – 14,00 hod. Rodiče vyplní přihlášku ke školnímu stravování a uhradí cenu stravného na příslušný měsíc. Současná cena oběda pro prvňáčka je 22,- Kč/den.

    Stravné je možné hradit trvalým příkazem - v tom případě je nutné domluvit se s vedoucí ŠJ na podrobnostech provedení a platba stravného na následující měsíc musí být na účtu školy nejpozději do 25. předcházející měsíc. Stravné je také možno platit hotově přímo v pokladně ŠJ. V takovém případě je nutné uhradit výši stravného na měsíc nejpozději do 29. v měsíci předcházejícím. Rodiče prvňáčků budou moci obědy na září zaplatit poslední týden v srpnu nebo při slavnostním zahájení školního roku 4. září a již od dalšího dne může prvňáček chodit na obědy.

     Naše malé školáky do školní jídelny doprovází vždy třídní učitelka, která jim spolu s dozorem a vedoucí školní jídelny pomůže při obsluze v prvních dnech školy. Pokud chodí prvňáček do družiny, doprovází jej do jídelny paní vychovatelka a také prvňáčkům s obsluhou pomůže.      

     V případě nutnosti je možné také obědy odhlašovat. Je však potřeba to udělat nejpozději vždy den předem do 14,30 hod. (na pondělí v pátek) osobně, telefonicky, na mailovou adresu skolnijidelna@5zskadan.cz nebo formou SMS na mobilní telefon ŠJ (viz kontakty výše). V případě náhlého onemocnění je možné první den odnést oběd nemocnému v jídlonosiči – čas pro vydávání tohoto jídla je v rozmezí 11,30 – 11,45 hod. Na další dny již musí být obědy odhlášeny. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád školní jídelny, který je umístěn přímo ve školní jídelně a na webových stránkách školy.

     Obědy se vydávají po přiložení čipu nebo čipové karty. Pořízení čipu nebo čipové karty se platí vždy hotově. Cena čipové karty je 35,- Kč, čipu 100,- Kč.

 

Školní družina

(tel: 775966928)

   Činnost družiny je určena všem žákům 1. stupně. Školní družina má pět oddělení, kde pracují zkušené paní vychovatelky. Program školní družiny je zaměřen především na pohybové činnosti, výtvarné aktivity (podíl na výzdobě školy), hry a soutěže. Během celého školního roku chodí všechna oddělení ven na dětské hřiště v areálu školy nebo i mimo školní areál.

   Podmínkou docházky do ŠD je podaná přihláška a zaplacení pravidelného poplatku, který činí 100,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí vždy na půl roku. Na 1. pololetí musí být uhrazen do 25. září, na druhé pololetí do 15. ledna. Družina je v provozu denně od 5,30 hod. do 7,40 hod. a znovu pak každý den od 11,40 hod. podle zájmu rodičů do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod.

V době 13,30 – 14,30 hod. probíhá v ŠD zájmová činnost nebo se chodí ven. V této době není možno vyzvedávat děti ze ŠD, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě.

 

 

 

Školní zralost

(„Maminko, tatínku, pomozte mi dobře začít.“)

 

Dostatečná vyspělost dítěte v těchto 3 základních oblastech:

   - tělesná

   - sociální

   - duševní (psychická)

Stačí, aby dítě nebylo zralé v 1 oblasti a často u něj vzniká nechuť k učení a ke škole vůbec.

1. Tělesná vyspělost

-  Dítě by mělo být přiměřeně velké, fyzicky zdatné a motoricky šikovné

-  Fyzicky nevyspělé děti mohou být zvýšeně unavené, nesnesou dlouhodobější zátěž, jejich pozornost je často jen krátkodobá

-  Fyzickou zdatnost posuzuje většinou dětský lékař

 

Vycházky, hry v přírodě, pravidelný denní režim režim, dostatek spánku

 

 

Hrubá motorika (celé tělo)

{ poskoky po jedné noze   { přejít přes kladinu  {  přeskočit snožmo nízkou překážku

 

Skákání přes gumu, skákání panáka, skákání přes švihadlo, překážkové hry, podlézání a přelézání překážek, hry v přírodě – honičky, kopaná, házená, plavání

 

 

Jemná motorika (ruce, prsty)

      ­ zapínání knoflíků ­ šněrování bot ­ zavazování tkaniček ­ navlékání korálků 

 

Manipulační hry – šroubování, mozaiky, hry s korálky, modelování, stavebnice

 

 

-  Grafomotorika (psaní, kreslení)

# správné sezení při kresbě  #držení tužky – špetkovitý úchop   #sklon tužky  

#uvolnění ruky, tlak na podložku  #plynulost tahů   #správné natočení papíru

 motorika očních pohybů – překreslí tvar, obrázek, staví z kostek podle předlohy

Modelování, uvolňování cviky s říkankou, kreslení do písku, ohýbání drátků, vybarvování omalovánek

 

2. Sociální zralost

- dítě by mělo vydržet delší dobu mimo rodinu, adaptovat se na nové prostředí, umět přijímat úplně nové požadavky (výhodu mají děti, které navštěvují MŠ)

- prvňáček by měl zvládat sebeobsluhu – oblékání včetně knoflíků a tkaniček, hygienu, jídlo – příbor

- udrží pořádek ve svých věcech

- zná základní pravidla chování na ulici – přecházení

- samostatně plní úkoly

- zapojuje se do her s ostatními dětmi – umí se podřídit pravidlům, rozhodovat, dodržovat role…..

- dostatečně dlouho udrží pozornost na práci a překonává nechuť k práci, která jej nebaví

- nezralé děti bývají lítostivé, bojácné, plačtivé, uzavřené

- pokud je dítě neklidné, roztržité, u ničeho dlouho nevydrží, dá se předpokládat, že bude  mít problémy se zvládáním učiva

3. Duševní vyspělost

Nezralost se může projevit větší nestabilitou a dráždivostí, nižší odolnosti vůči zátěži

 

- Zrakové vnímání a vnímání prostoru

 pojmenuje odstíny barev                         ví, kde je nad, před, pod, za

 vyhledává tvar na pozadí                         určuje v prostoru vpravo a vlevo, nahoře, dole

 vyhledává 2 shodné obrázky v řadě          určuje pravou a levou na svém těle

 složí tvar podle předlohy                 vyhledává první objekt ve skupině zleva doprava               

 doplní chybějící část obrázku

 Puzzle, doplňovací obrázky, doplňovačky, omalovánky, hry v přírodě – hledání rozdílu, před, za, barvy, tvary

 

- Vnímání času

   - seřadí obrázky ve správném pořadí   - přiřadí činnosti k ročním obdobím

  - orientuje se ve dnech v týdnu    - zvládá pojmy včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří

 Prohlížení knížek, vyprávění pohádek, povídání při vycházkách

 

- Řeč

    správná výslovnost všech hlásek           umí zpaměti kratší básničky

 

    vypráví pohádky vlastními slovy             chápe a ve správném pořadí provádí pokyny

 

    zná svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, učitelek, svoji adresu

 Čtení pohádek před spaním, povídání cestou ze školky a při vycházkách, zpívání, říkanky, poslech pohádek

 

- Sluchové vnímání a paměť

     zopakuje větu, která má více slov             určí první a poslední hlásku ve slově

     určí, zda slovo obsahuje danou hlásku               složí slovo p-e-s, d-ů-m, k-o-s, k-o-l-o

     rozloží slovo na hlásky: myš, dům, tyč, rýč, voda, máma…

 Hry na cesty: slovní kopaná, slova, která začínají stejnou hláskou, hra na robota – hláskujeme slova a dítě plní úkoly (př. A-h-o-j, d-e-j  m-i r-u-k-u.), hláska nás probudí

 

- Matematické představy

- rozumí pojmům méně, stejně, více   - seřadí 5 prvků podle velikosti   

- přiřazuje prvky k číslům    - zvládá číselnou řadu od 1 do 10       

- určuje správně geometrické tvary 

 Nakupování, hry s prsty, čísly a předměty