Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: mourek| Zobrazeno: 19041x |

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání – střední školy s talentovou zkouškou do - 30. 11. 2017

                                        ostatní střední školy do - 1. 3. 2018

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat přihlášky na dvě školy, nebo na dva obory jedné školy.

Přijímací řízení

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy způsobem stanoveným Vyhláškou. Počet kol přijímacího řízení není omezen.

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o stanovení jednotlivých kritérií a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy.

 

V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel střední školy hodnotí uchazeče podle:

a)      hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

b)      výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce, je-li stanovena

c)      výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce

d)     dalších skutečnostech, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.

 

Přihlášky rodiče žáků odevzdají na příslušnou střední školu - 1. 3. 2018

Nejpozději 14 dní před přijímacími zkouškami zašlou SŠ dopisy s podmínkami přijetí, kódem dítěte a případně pozvánku k přijímací zkoušce.

 Přijímací zkoušky - 1. kolo pro žáky 9. ročníku - 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018

                                              pro žáky 5. ročníku - 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018

                               

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném po
vyhodnocení přijímací zkoušky ústředím. Výsledky přijímacího řízení se ředitelství střední školy doví - bude upřesněno. Poté ředitel střední školy rozhodne o přijatých a nepřijatých žácích -  podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímací zkoušce a ostatních kritérií přijímání.
Ředitel školy pak zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná,
zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatýchuchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělávání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno na doručené.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední
škole slouží zápisový lístek.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 Dny otevřených dveří středních škol v našem okolí 

G a SOŠ Klášterec nad Ohří   

18. 1. 2018

Gymnázium Kadaň                                                   

leden

SOŠ energetická a stavební, OA a SZdŠ Comutov         

13. 12. 2017

10. 1. 2018

14. 2. 2018  

SPŠ Chomutov                                                                 

8. 12. 2017

28. 1. 2018 

SPŠ a OA Kadaň                                                              

10. 1. 2018

SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov

6. 12. 2017

13. 1. 2018

G a SOŠ Podbořany                                                         

7. - 8. 12. 2017

12. - 13. 1. 2018

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPeŠ a SZdŠ Most

6. 12. 2017

10. 1. 2018